ورق گالوانیزه

ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.40 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.40 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.50 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.50 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.60 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.60 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.70 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.80 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.80 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.90 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.90 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.5 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.5 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 2 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 2 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.40 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.40 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.50 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.50 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.60 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.60 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.80 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.90 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.50 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.50 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.60 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.60 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.70 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.90 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.90 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.25 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.25 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.5 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.5 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 2 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 2 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.4 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.4 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.5 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.5 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.6 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.6 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.80 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.80 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.90 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.90 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.25 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.25 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.50 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.50 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 2 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 2 رول کارخانه 06 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.30 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.35 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.40 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.40 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.45 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.50 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.50 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.55 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.55 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.60 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.60 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.80 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.80 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.90 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.90 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.25 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 1.25 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 1.50 رول کارخانه 07 تیر ، 1402 تماس بگیرید
ابعاد ضخامت حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
1000 0.20 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.25 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.30 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.30 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.37 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.48 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.50 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1000 0.58 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.58 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.60 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.70 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.78 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید
1250 0.98 رول کارخانه 05 تیر ، 1402 تماس بگیرید

ورق گالوانیزه؛ ورقی ضد زنگ و پرکاربرد در صنایع مختلف

ورق گالوانیزه به روش گالوانیزاسیون تولید می‎شود که مقاومت فولاد را در برابر عوامل مخرب محیطی مانند رطوبت افزایش می‌دهد. آهن، فولاد و هر محصول ساختمانی و صنعتی که از فولاد ساخته می شود در معرض آسیب جدی قرار دارند. خوردگی، زنگ زدگی یا اکسید شدن آهن، تهدید جدی برای سازه های فولادی محسوب می شود.

پیشرفت و ابداع فناوری های نوین در صنعت فولاد و تلاش متخصصان باعث ابداع یک روش مهم در برابر فرآیند اکسیداسیون شده است. این روش «گالوانیزاسیون» یا «روی اندود کردن فولاد» نام دارد. سطح فولاد را به دو روش، به وسیله عنصر روی می پوشانند که به آن فولاد گالوانیزه شده می‌گویند. تولید این محصول در صنعت فولاد اهمیت دارد، حتی اگر اغراق نکنیم جزو محصولات استراتژیک محسوب می‌شود که در صنایع مختلف از آن استفاده می‎کنند. قیمت ورق گالوانیزه بسیار بیشتر از ورق سیاه در بازار ارزش دارد.

 

نبرد عنصر روی و اکسیداسیون

پیش از توضیح دادن درباره روش تولید ورق گالوانیزه خوب است بدانیم چگونه فولاد اکسید می شود. زنگ زدن آهن یک فرآیند الکتروشیمیایی است. واکنش آهن با اکسیژن به وسیله یک عامل سوم به نام رطوبت موجود در هوا باعث ایجاد زنگ زدگی می شود. به عبارت دیگر رطوبت، شرط لازم برای زنگ زدگی است و به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند. آب (رطوبت)، درون حفره و شکاف فولاد نفوذ می کند. سپس طی فعل و انفعال هایی فولاد دچار زنگ‎زدگی و خوردگی می شود. 

با استفاده از روش های خاصی می توان سطح فولاد یا آهن را پوشاند تا رطوبت به آن نفوذ نکند. در روش گالوانیزاسیون سطح فولاد با عنصر روی (zn) پوشانده می‎شود. جایگزین آلیاژهای ضد زنگ مانند کروم، آلومینیوم یا حفاظت کاتدی است که با کمک جریان الکتریکی انجام می‌شود. آسانترین و ارزانترین راه، «گالوانیزه کردن» یا «روی اندود کردن فلزات» است. عنصر روی با عدد اتمی 30، اولین عنصر در گروه 12ام جدول مندلیف است. همچنین از نظر میزان وفور در سطح پوسته زمین، رتبه 24ام را به خود اختصاص داده است. عنصر روی به رنگ نقره ای و آبی است. زمانی که به روش نورد گرم یا  سرد روی، بر روی سطح آهن پوشانده شود باعث افزایش مقاومت آهن در برابر خوردگی می شود.

ویژگی های عنصر روی که برای تولید ورق گالوانیزه استفاده می شود: 

 • با آهن واکنش پذیر است. 
 • نقطه جوش آن پایین است.
 • ویژگی الکتروشیمیایی دارد.
 • شکل پذیر است و سیالیت دارد. 
 • در برابر اکسید شدن مقاوم است.

 بنابراین زمانی که ورق گالوانیزه در معرض اکسیژن و رطوبت باشد فلز روی به جای آهن نقش آند را داشته و دچار خوردگی نخواهد شد. در مقابل آهن نقش کاتد را ایفا می‎کند.

 

ورق گالوانیزه به روش گرم

آسانترین روش برای تولید ورق گالوانیزه، روش گرم یا حرارتی (Hot-DIP-Galvanizing) است. ورق های فولادی چربی باید زدایی شوند تا آلودگی های سطح از بین بروند. به همین منظور در حوضچه هایی، شسته می شوند. باید ورق های فولادی را نزدیک به دمای مذاب روی (zn) رساند تا در زمان غوطه ور کردن از پاشش آن جلوگیری شود. 

سپس ورق فولادی را در روی مذاب غوطه ور می کنند. مدت زمان غوطه وری باید طبق استاندارد های لازم انجام شود. سپس ورق را بیرون می آورند تا خنک شود. بعد از خنک کاری فلز روی و سطح آهن کاملاً با یکدیگر واکنش پذیر شده و به هم چسبیده اند. در این روش تمام شرایط محیطی مانند ضخامت، خنک کاری و... کنترل می شوند. لازم به ذکر است که این روش بیش از یکبار انجام می‎شود. اگر فولاد مکررا در محیط های خورنده مانند محیط دریایی باشد مقاومت زیادی از خود نشان نخواهد داد.

 

ورق های گالوانیزه به روش سرد

در فرآیند تولید ورق گالوانیزه به روش سرد، برخلاف روش گرم حرارت وجود ندارد. در روش سرد از جریان الکتریکی برای روی اندود کردن استفاده می شود. همانند روش قبلی ابتدا سطح فولاد چربی زدایی می شود. سپس محلول الکترولیتی سولفات روی، بر روی سطح پاشیده می‌شود و جریان الکتریکی از آن عبور داده می شود. در این روش آهن به کاتد تبدیل می ‎شود. در مقابل روی به آند تبدیل خواهد شد و جای آهن را میگیرد، اما دچار زنگ زدگی نمی‎شود. این روش به فناوری های نوین و تخصص بالایی نیاز دارد و یک بار انجام می شود. سطح ورق بسیار صاف است، اما فلز روی ضخامت بسیار کمی دارد.

 

روش پیش گالوانیزه (pre-Galvanizing) 

این روش برای تولید ورق گالوانیزه تقریباً مشابه روش حرارتی است. با این تفاوت که به جای غوطه ور کردن، آن را در امتداد حوضچه روی مذاب به صورت رفت و برگشت حرکت می‎دهند. مزیت آن نسبت به روش غوطه وری ایجاد سطحی صاف و یکدست در تمام سطوح فولاد است.

 

روش گالوانیلینگ (Galvaniling)

در این روش برای تولید ورق گالوانیزه از ادغام روش گرم استفاده می شود. به این صورت که ورق را درون کوره های گداخته قرار می دهند تا حرارت ببیند. در نهایت یک محصول آلیاژی آهن-روی تولید می شود، فلز مادر همان فولاد است که سطح آن با روی پوشانده می شود.

در روش های ذکر شده درصد کوتینگ یا میزان ضخامت لایه فلز روی، بسیار مهم است. هر چقدر لایه ضخیم تر، مقاومت در برابر خوردگی بیشتر است. حتی در زمان خرید ورق گالوانیزه به عنوان یک معیار مهم شناخته می شود.

 

استاندارد ورق گالوانیزه

اکثر کشورهای تولیدکننده ورق گالوانیزه استانداردهای مخصوصی برای گالوانیزاسیون دارند. در ایران استاندارد ملی با شماره 8549 باید اجرا شود. همچنین استاندارد اروپایی با مشخصات DSTU EN 10346 و EN 10346 نیز اجرا می‎شوند. استانداردهای دیگر شامل:

 • آزمایش استاندارد رنگ: ISO 7724
 • آزمایش چسبندگی: DIN EN ISO 2409
 • سنجش ضخامت ورق گالوانیزه: استاندارد DIN EN ISO 2360

برای محاسبه وزن، جرم و ابعاد نیز استانداردهای مخصوصی وجود دارند. هر تولیدکننده‌ای از استانداردهای مورد نظر خود پیروی می کند.

 

مشخصات ورق گالوانیزه

ضخامت روی (zn) بر روی ورق گالوانیزه به صورت تقریبی بین 0.18 تا 6 میلیمتر است. ابعاد آن شامل:

 • 2000*1000 میلیمتر
 • 2000*1250 میلیمتر
 • 2500*1000 میلیمتر

البته ورق گالوانیزه در ضخامت و وزن های مختلف تولید می شود. مشخصه دیگر مربوط به Spangle یا به اصطلاح گل گالوانیزه است. با این معیار می توان نام کارخانه سازنده و همچنین روش سرد کردن را تشخیص داد. در زمان روی اندودکردن بعد از خنک کاری به دلیل ناخالصی‎های همراه با فلز روی، اشکالی روی سطح فلز ایجاد می‎شود که گل گالوانیزه نام دارند. به چند دسته تقسیم می شوند:

 • بدون گل
 • گل ریز (M): میتوان سایر عناصر شیمیایی را کنترل کرد که بر نوع خنک کاری موثر است.
 • گل درشت (N): در این روش، روی در دمای محیط یا طبیعی، خنک و خشک می شود.

 علاوه بر روی از عناصر دیگر به تنهایی یا به صورت ترکیبی نیز استفاده می کنند:

 • روی zn (99%)
 • روی-آهن ZF (90% روی)
 • روی-آلومینیوم ZA (50% روی – 50% آلومینیوم)
 • آلومینیوم-سیلیکون AS (حدود 90% آلومینیوم – 8 تا 11% سیلیکون)

 

کاربرد ورق ضد زنگ

کاربرد ورق گالوانیزه در صنایع مختلف بسیار گسترده است. صنایع مختلفی را می توان نام برد، از جمله:

 • صنایع خودروسازی 
 • کارخانجات تولید لوازم خانگی و آشپزخانه 
 • ساخت انواع لوله، اتصالات خانگی و صنعتی 
 • بدنه و سقف سوله ها، ساندویچ پنل ها و سوله ها
 • صنعت تولید لوازم برقی، الکترونیک، تجهیزات کامپیوتری و...  
 • ساخت تجهیزاتی که دائما در معرض رطوبت قرار دارند، مانند تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات دریایی

 

مزایای استفاده از ورق گالوانیزه

استفاده از ورق گالوانیزه در صنایع مختلف مزایای متعددی دارد، مزایا و ویژگی های ورق گالوانیزه عبارتند از: 

 • قابلیت جوشکاری دارد.
 • هزینه نگهداری بسیار کم است.
 • طول عمر مفید آن بیشتر از 30 سال است.
 • سطح صاف و براق تری نسبت به ورق سیاه دارد. 
 • به راحتی می توان آن را توسط چشم غیر مسلح بررسی کرد. 
 • مهمترین مزیت آن مقاوم بودن در برابر خوردگی و اکسیداسیون است. 
 • قابلیت فرم پذیری دارد. البته هرچقدر ورق فولادی کربن بیشتری داشته باشد سخت تر شده و شکل پذیری آن کمتر است.
 • پوشش روی (zn) بر روی سطح فولاد یک ساختار متالوژی بسیار بالایی داشته که موجب مقاوم بودن در برابر ضربات فیزیکی مانند خراش و... می شود. 

 

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه بر حسب وزن و در هر متر مربع محاسبه می شود که نیاز به ضخامت، عرض و طول دارد. عوامل مهمی بر نحوه تعیین قیمت ورق گالوانیزه موثر هستند، مانند: 

 • نوسانات بازار ارز 
 • میزان عرضه و تقاضا
 • قیمت حامل‌های انرژی 
 • نام کارخانه تولیدکننده
 • وزن و ضخامت ورق گالوانیزه
 • ساده و رنگی بودن ورق گالوانیزه
 • نوسانات بورس کالا و همچنین میزان صادرات و واردات 

در زمان خرید ورق گالوانیزه باید به نوع محصول تولیدی خود و ویژگی‌های ظاهری ورق توجه کنید.

 

بهترین ورق گالوانیزه توسط برترین کارخانجات

در ایران برخی کارخانجات در زمینه تولید ورق گالوانیزه فعال هستند و انواع ورق در ضخامت های مختلف تولید می کنند. کارخانجات تولیدکننده مانند: 

 • شرکت صنایع هفت الماس 
 • شرکت ورق خودرو شهرکرد
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان 
 • شرکت فولاد امیرکبیر کاشان 

 

ارسال دیدگاه
عضویت در خبرنامه
جهت اطلاع از اخبار روز آهن آلات و قیمت های ویژه ایمیل خود را وارد نمایید.